نوشته‌ها

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/V

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/V

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/V

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/V

توضیحات

اطلاعات لنز /-۳/۱”CMOS/-402 TVL/-24 LED 1mm/-02 m IR Range/-IP66 Vari Focal/1.4~31mm/(3Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3316C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3316C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3316C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3316C- A/F

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱”CMOS/-402 TVL/-12 LED/-10 m IR Range/-IP66 1.6mm/(3Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3301C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3301C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3301C- A/F

دوربین مدار بسته HP-3301C- A/F

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱”CMOS/-402 TVL/-16 LED 0mm/-20 m IR Range/-IP66 1.6mm/(3Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/F

توضیحات

اطلاعات لنز ۳/۱” SONY/-1Mega Pixel/-12 LED 1mm/-12 m IR Range/-IP66/-OSD MENU/-DWDR/-DNR 2mm/(1Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/V

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱” APTINA/-3Mega Pixel/-24 LED 1mm/-02 m IR Range/-IP66 Vari Focal/1.4~31mm/(1Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/F

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/F

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/F

دوربین مدار بسته HP-3311C-A/F

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱”CMOS/-402 TVL/-12 LED 1mm/-12 m IR Range/-IP66 1.6mm/(3Mega Pixel Lens)

 

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/V

دوربین مدار بسته HP-3311S1-AHD/V

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱” SONY/-1Mega Pixel/-24 LED 1mm/-02 m IR Range/-IP66-OSD MENU/-DWDR/-DNR Vari Focal/1.4~31mm/(1Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3311S-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311S-AHD/F

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱” SONY/-3.1Mega Pixel/-12 LED 1mm/-12 m IR Range/-IP66 2mm/(1Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3311-AHD/F

توضیحات

اطلاعات لنز -۳/۱” APTINA/-3Mega Pixel/-12 LED 1mm/-12 m IR Range/-IP66 2mm/(1Mega Pixel Lens)

دوربین مدار بسته HP-3316S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3316S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3316S1-AHD/F

دوربین مدار بسته HP-3316S1-AHD/F

توضیحات

اطلاعات لنز ۳/۱” SONY/-1Mega Pixel/-12 LED 1mm/-12 m IR Range/-IP66/-OSD MENU/-DWDR/-DNR 2mm/(1Mega Pixel Lens)