لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC تگ ها و یا لیبل هایی که روی کالاها بمنظور جلوگیری از به سرقت رفتن آنها استفاده میشود در دو نوع لیبل سخت(پلاستیکی) و لیبل نرم(کاغذی) موجود است.

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

تگ هایی از جنس پلاستیکی هستند که بعد از خریداری شدن کالا و جدا شدن آن از روی کالا، قابلیت استفاده دوباره دارند.

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

مگنت سوپر گلفی ساده

مگنت سوپر گلفی ساده

مگنت سوپر گلفی ساده

مگنت سوپر گلفی ساده

مگنت سوپر گلفی ساده

تگ جواهر

تگ جواهر

تگ جواهر

تگ جواهر

لیبل AM

لیبل AM

لیبل AM

لیبل AM